Nya filmer är på gång. Titta in igen senare!

Nu har vi vår YouTube kanal aktiv! Här kan du se vad vi har gjort hittills, följ oss gärna!

https://youtu.be/trH8ILMk_is

Glimtar ur Ränningsvallens 1900-talshistoria.

Den 21 februari är det Internationella Modersmålsdagen. Vuxenskolan och Heimbygda uppmärksammar det. Även härjedalska kommer att höras i arrangemanget. https://www.sv.se/avdelningar/sv-jamtlands-lan/kurser/jamskdan-21-februari-livesant-45125/

Härjedalens kommun har antagit den felaktiga ordströmmen: Härjedalen – en samisk förvaltningskommun. Härjedalspartiet har lämnat in en motion om att andra till den korrekta beskrivningen: Härjedalen – en förvaltningskommun för det samiska språket.

Iskalla killar på Playa de Ränningsvallen annandag jul 2022. Klicka på länken om du inte är blyg!
www.facebook.com/harjedaling/posts/pfbid0kKzpRKZvgJQy9xwdiUSUexLun5DvV6Hn23e5VGnKz8xF3475YS87RiBkwbv3M8rsl

En bonde i varje by!
Härjedalspartiet vill arbeta för att det ska finnas en bonde i varje by. Utan betande boskap och slåtter så försvinner det öppna landskapet snabbt. Sly och buskar tar över på de tidigare öppna och artrika marker som har brukats av många generationer fjällbönder i Härjedalen.
Härjedalspartiet gratulerar rennäringen till en lyckad strategi för att ta över privata marker. Detta med hjälp och stöd från staten.
Härjedalspartiet vill se förändringar! All statlig mark ska förvaltas, på lika villkor, av alla de som lever och verkar inom området.
En miljard! Det är den beräknade kostnaden för utbyggnad och underhåll av V/A i kommunen. Detta sker främst i turistorterna, till gagn för exploatörer och besökare. Samtidigt är underhåll och utbyggnad av t.ex. skolor – som gagnar våra bofasta – rejält eftersatt.
Under påsken har det skapats upplopp på flera platser i landet. Under denna kristna högtid skulle en dansk bränna koraner. Protesterna blev våldsamma, eller var den tänkta bränningen bara en ursäkt för vissa att ge sig på vår blåljuspersonal? Hur kan det ha blivit så i vårt kristna land?
När staten lägger beslag på marker, hur villiga är de tidigare markägarna att försvara staten i en krissituation? En fråga som väckts av situationen i bl.a. Ukraina. Härjedalspartiet har tyvärr inget svar…

Härjedalspartiet anser att urfolksbegreppet måste omvärderas, eller tas bort helt. Alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det finns i dagens Sverige flera ursprungliga folk och kulturer med mycket lång historia. Ur-skandinavierna bedömer vi vara den första folkgruppen i Sverige och Norge.
De som i dag förvaltar och bevarar de levande kulturarven är jord- och skogsbrukare, fäbodbrukare, skärgårds-, fjäll- och skogsbönder, kust-, skärgårds- och insjöfiskare, jägare och hemslöjdare, med flera.
Härjedalspartiet vill skapa större livsutrymme och förbättra möjligheterna för våra ursprungliga fjällnäringar; jordbruk, skogsbruk, boskapsskötsel, jakt och fiske. Det traditionella fäbodbruket och bondekulturen ska gynnas och kommunen ska vid upphandlingar prioritera närproducerade livsmedel. Även andra produkter och tjänster ska i möjligaste mån upphandlas lokalt.
Härjedalspartiet vill att översiktsplanen för Härjedalen ska omarbetas och fördjupas, den ska vara hållbar och långsiktig, 20-40 år framåt i tiden.
Som härjedalingarnas intresseparti i Härjedalen kan vi inte acceptera att vissa befolkningsgrupper behandlas som andra klassens medborgare i sitt eget land. Villkoren måste vara samma för alla, oavsett etnisk tillhörighet och näringsverksamhet.
Fjällbönder har bott och verkat i Härjedalen och norra Dalarna i minst tusen år, sedan långt före 1645 då området blev svenskt.
Sedan förra sekelskiftet har svenska staten beslagtagit och/eller tvångsinlöst marker från fjällbönderna, det finns knappt ens en spillra kvar, varken av markägande eller aktiva fjällbönder. En mycket gammal kultur med rötter i förhistorisk tid håller på att suddas ut!
Härjedalspartiet vill att markerna som staten under tvång köpt från fjällbönder ska förvaltas av de människor som lever och verkar inom området, oberoende av etnisk tillhörighet. Ägare till tidigare arrendegårdar på statlig mark ska kunna köpa till mark kring gårdarna. Priset ska vara symboliskt och ses som en kompensation för tidigare tvångsköp. Permanentboende på fastigheten ska vara en förutsättning för köp och det ska vara tillåtet att återuppta brukandet av tidigare hävdade marker.
Statlig mark i Härjedalen ska i första hand förvaltas och nyttjas av oss som bor här. Avkastningen från skogar, jakt och fiske fördelas lokalt till gagn för bygden.
I filmen nämns Elinor Ostrom som var en amerikansk nationalekonom och statsvetare. Hon tilldelades som första kvinna Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2009. Elinor Ostrom har formulerat 8 principer som karakteriserar en väl fungerande och uthållig lokal naturresursförvaltning. De kan i kombination med regional- och lokalspecifika kunskaper och behov gemensamt fungera som en vägledning för aktörer som arbetar med att utveckla lokala förvaltningslösningar, även hos oss i Härjedalen.
1. Klart definierade förvaltningsgränser, samt klarhet i vilka som är medlemmar av förvaltningssystemet. 2. Regler för vad den enskilde får ut av den lokala förvaltningen och vad han/hon bör bidra med. Likaså är det viktigt med ett välanpassat system som balanserar vilken typ av teknologi som får användas vid eventuella resursuttag samt regler som reglerar tillgången och tiden för resursuttag samt hur inkomster bör fördelas. 3. Möjlighet för medlemmarna att förändra förvaltningsregler samt möjlighet att utfärda sanktioner mot dem som bryter mot regelverket. 4. Möjlighet för medlemmarna att välja sina egna övervakare (kontrollanter) som i sin tur är ansvariga gentemot användarna. 5. Möjlighet för medlemmarna att utfärda sanktioner mot dem som bryter mot regelverket. 6. Tillgång till lokala och kostnadseffektiva konfliktslösningsarenor där konflikter mellan olika naturresursanvändare kan hanteras och lösas. 7. Stöd från myndigheter och laglig rätt att organisera en lokal förvaltning. I de fall där naturresursen är del av ett större system har det också visat sig vara viktigt med; 8. Arbetsdelning mellan de i naturresursförvaltningen ingående brukarna
Läs mera om Elinor Ostrom på nätet, t.ex. här: https://www.forskning.se/2017/11/02/n…
Vilka frågor är viktigast för Dig? Härjedalspartiet vill att alla vi som bor och verkar i Härjedalen ska ha bra livskvalitet. Berätta för oss vad det innebär för just Dig! http://harjedalspartiet.org/kontakt/
Härjedalspartiet och LO skiljer sig i synen på alla människors lika värde och rättigheter.


https://www.bitchute.com/video/cEgXstHtn8EB
Här kan du se en intervju med vår ordförande Olle Larsson!
P-A Tapper ingår som ledamot i Heimbygdas språkkommitté. https://www.hembygd.se/heimbygda/sprakkommittan-   Syftar till att få in härjedalskan i medvetandet och bevara språket. Ska försöka få igång språkcirklar och komma in i skolan så tidigt som möjligt. Fb-grupp finns, det arbetas på gemensamt skriftspråk. 
Filminspelning på dialekternas dag  Internationella Modersmålsdagen 21 februari  2021
2020-02-24 En film av Maximilian Isendahl baserad på intervjuer i Jämtland i november 2019.