Härjedalspartiet samlar personer med intresse att utveckla och gynna området Härjedalens kommun. Härjedalspartiet främjar utveckling och demokratisering i Härjedalens kommun till gagn för kommunens invånare. Härjedalspartiet verkar för en långsiktigt hållbar förvaltning av bygdens resurser och naturtillgångar.

  • Härjedalspartiet vill ge människor möjlighet att leva och verka i hela Sverige med ett minimum av byråkrati, med eget ansvar och samma rättigheter för alla oavsett etnisk tillhörighet och näringsverksamhet.
  • Härjedalspartiet ska verka för lokalt inflytande och medborgarnas delaktighet i samhällsplanering, resursernas fördelning, naturtillgångarnas nyttjande och alla andra frågor som berör medborgarna.
  • Härjedalspartiet ska utveckla och ta tillvara bygdens traditioner och kulturarv. Det är en viktig förutsättning för en befolkad och levande landsbygd.
  • Härjedalspartiet vill ha en långsiktigt hållbar förvaltning av bygdens resurser och naturtillgångar.
  • Härjedalspartiet vill decentralisera beslutsprocesserna så att alla får rätt till självbestämmande och kan påverka sin bygds utveckling för att återuppväcka den kreativitet och det engagemang som varit ett signum för landsbygdens människor.

Redigera