Inför valåret 2022 har vi uppdaterat partiprogrammet

Härjedalspartiets partiprogram 2022
antaget på årsmötet 2022-03-13

Observera att partiprogrammet ska vara ett levande dokument, mindre ändringar och kompletteringar kan göras fortlöpande efter styrelsebeslut.

Härjedalspartiets strävan är att ge kommuninnevånarna ett gott liv, trygghet, självkänsla och en stolthet över att vara Härjedaling. Det normala måste bli norm igen. Familjen är grunden för ett stabilt samhälle, och ungdomarna utgör vår länk in i framtiden.

HÄRJEDALSPARTIET VILL:

 • att alla vi som bor och verkar i Härjedalen ska ha bra livskvalité.
 • införa lokal demokrati, låt folket fatta beslut som berör den egna bygden och förbättra insynen i kommunens organisation.
 • att kortsiktig exploatering ses över, vi behöver ha en långsiktigt hållbar förvaltning av kommunens resurser och naturtillgångar.
 • ha lika rättigheter och skyldigheter för alla oberoende av etnisk tillhörighet eller näringsverksamhet.
 • ha en kommunal ekonomi i balans.
 • att kommunen fokuserar på sina kärnverksamheter och anlitar extern expertis vid behov, för att minska kommunorganisationen.

HÄRJEDALENS NÄRINGAR

 • Statlig mark i Härjedalen ska i första hand förvaltas och nyttjas av oss som bor här. Avkastningen från skogar, jakt och fiske fördelas lokalt till gagn för bygden.
 • Vi vill skapa större livsutrymme och förbättra möjligheterna för våra ursprungliga fjällnäringar; jordbruk, skogsbruk, boskapsskötsel, jakt och fiske. Dessa näringar ska ges goda förutsättningar för att utvecklas, både ekonomiskt och kulturellt. Det traditionella fäbodbruket och bondekulturen ska gynnas och kommunen ska vid upphandlingar prioritera det närproducerade. I en anbudsförfrågan ska krav kunna ställas utifrån hänsyn till djuren, som lokal slakt med skonsamma slaktmetoder.
 • Markerna som staten under tvång köpt från fjällbönder ska förvaltas av de människor som lever och verkar inom området, oberoende av etnisk tillhörighet. Ägare till tidigare arrendegårdar på statlig mark ska kunna köpa till mark kring gårdarna. Priset ska vara symboliskt och ses som en kompensation för tidigare tvångsköp. Permanentboende på fastigheten ska vara en förutsättning för köp.
 • Statliga marker ska upplåtas för fritt mul- och klövbete för bofasta.
 • Utmarksbetet inventeras för uppskattning av resursernas värde och möjligheter.
 • Tidigare hävdade marker ska tillåtas att återupptas i bruk.
 • Rovdjursbeståndets storlek ska bestämmas av boende i den bygd som berörs. Vi säger nej till frilevande varg i Härjedalen.
 • Turistindustrin har utvecklats starkt i Härjedalen, en ständig tillväxt av massturismen kräver mycket av mark- och vattenresurser och driver ökad konsumtion. Det är viktigt att turistnäringen utvecklas och bedrivs på lokalbefolkningens villkor. Härjedalspartiet anser att vi nu behöver utvärdera och analysera det nuvarande läget och planera i ett längre perspektiv för turistnäringen och lokalsamhället. 
 • Bygdemedel ska tillfalla berörd bygd, som det ursprungligen var tänkt.

HÄRJEDALENS MILJÖ OCH NATUR

 • Miljö och natur är viktiga frågor för oss i Härjedalspartiet. Vi anser att hänsynen till miljö- och hållbarhetsfrågorna bör ligga till grund för kommunens agerande för att minska negativ miljöpåverkan och bevara/återställa biologisk mångfald.
 • Vi vill inrätta ett miljöråd inom ramen för kommunens politiska råd. Detta ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för miljö- natur- och klimatfrågor.
 • Förvaltningen av Sonfjällets nationalpark ska leva upp till intentionen när parken bildades, att bevara ett fjäll fritt från renbete för att bevara det unika lavtäcket som finns.
 • Så länge de administrativa kostnaderna och anskaffningskostnaderna är försvarbara, bör kommunen undersöka möjligheterna att välja miljö- och hållbarhetsmässigt bästa alternativ vid inköp. Detta med hänsyn också till upphandlingslagstiftningen. I den mån det fungerar, även för begagnade alternativ.
 • Rituellt slaktat kött ska inte förekomma vid kommunens kök, det hör inte hemma i Härjedalen där djuromsorgen har hög prioritet.
 • Vegetarisk kost får inte bli norm i våra kommunala kök.

ENERGI OCH KOMMUNIKATIONER I HÄRJEDALEN

 • Vid energiproduktion, gruvdrift och liknande ska kommunen verka för återföring av medel till berörd bygd.
 • Storskalig vindkraft hör inte hemma hos oss i Härjedalen, den skapar buller och andra olägenheter i närmiljön.
 • Vi vill se snabb bredbandsuppkoppling, tillgänglig för oss alla i hela kommunen.
 • Vägstandarden ska höjas avsevärt, vägarna ska rustas för lokalbefolkningen, den tunga trafiken och besökstrafiken.
 • Inlandsbanan ska rustas för persontrafik och godstransporter.

DEMOKRATI OCH MEDBESTÄMMANDE

 • Inför direktdemokrati och närdemokrati. Medborgarna ska delta i besluten genom lokala folkomröstningar.
 • Rättsväsendet måste efterleva härjedalsdomen.
 • Öka polisnärvaron i Härjedalen.
 • Vi i Härjedalen ska vid olika samarbeten, projekt och liknande söka oss mot alla grannkommuner i Sverige och Norge.
 • Miljö- och byggavdelningen ska flyttas tillbaka till Härjedalens kommun
 • Kommunanställda ska erbjudas fast anställning med rätt till heltid och deltid.

UTBILDNING

 • Skolan ska utbilda för att möta arbetsmarknadens framtida behov.
 • Vi vill ha fler yrkesförberedande gymnasieutbildningar med praktik. Som t.ex. transportprogram med inriktning på timmertransporter och vägunderhåll, utbildningar för turistindustrins behov.
 • Lärarnas status och löner ska höjas och lärarna ska ha ett tydligt mandat att leda klassen.
 • Undervisning om Härjedalens historia ska vara obligatorisk i kommunens skolor.

KULTUR

 • Som härjedalingarnas intresseparti i Härjedalen kan vi inte acceptera att vissa befolkningsgrupper behandlas som andra klassens medborgare i sitt eget land.
 • Härjedalens kommun ska verka för inventering för att fastställa den historiska närvaron av jägare, fiskare, samlare, renägande bönder och samer.
 • Arkiv, bibliotek och museer liksom musikskolan är viktiga delar i vårt kulturarv och kulturliv.
 • Kommunen ska i första hand flagga med svenska flaggan och härjedalsflaggan med vårt vapen.
 • Kommunen ska ompröva beslutet att vara förvaltningskommun för samiska språket.
 • Kommunen ska pröva möjligheterna att skapa ett förvaltningsområde för härjedalska språket.
 • Inrätta ett Härjedalens kulturråd inom ramen för kommunens politiska råd. Detta ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för kulturarv och ursprungliga folk.

VÅRD OCH OMSORG

 • Omsorg och vård av våra äldre ska ske värdigt och professionellt utifrån vårdtagarens behov.
 • Äldre och sjuka ska ges möjlighet att bo kvar hemma och äldreboenden ska få finnas även i de mindre byarna.
 • Patienter i Härjedalen ska kunna välja specialistvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala istället för vid Umeå universitetssjukhus.
 • Kommunalt anställda ska ges möjlighet att uppsöka specialistvård under betald arbetstid.

RIKSPOLITIK

 • Sänk energiskatten och drivmedelsskatten.
 • Utveckla och bygg kärnkraft. Punkten ska kompletteras, enligt beslut på årsmötet.
 • Inför ämbetsmannaansvar och en författningsdomstol.
 • Statsförvaltningen ska krympas och minst en statlig myndighet utlokaliseras till varje landskap.
 • Länsstyrelserna ska bantas ner för att ägna sig åt sina kärnuppgifter som statens regionala företrädare.
 • Regionala utvecklingsfrågor och näringslivsfrågor överförs fullt ut till regionen, alltså även sakområdena landsbygd och jordbruk.
 • Projektverksamhet och lokal utveckling ska hanteras av regionen, berörd kommun eller lokal utvecklingsgrupp.
 • Vid import av livsmedel måste produktionen motsvara de krav som ställs på svenska bönder.
 • Det ska vara tillåtet att avliva djur hemma på gården, det är skonsammare för djuret än att transporteras till ett slakteri.
 • Gårdsförsäljning av öl och vin ska tillåtas.
 • Jord- och skogsbruksfastigheter över 20 hektar ska ägas av boende i närområdet. Boendeplikt för att få förvärvstillstånd. Andra stora fastighetsägare som skogsbolag och kyrka ska ha ett kontor i området.
 • Skapa större möjligheter för våra ursprungliga fjällnäringar – jordbruk, skogsbruk, boskapsskötsel, jakt och fiske.
 • Lägg en grund för en demokratiskt förankrad hållbar markanvändning och fjällförvaltning.
 • En sanningskommission för hela svenska fjällkedjan ska inkludera samtliga folk och näringar under historisk tid.
 • Urfolksbegreppet måste omvärderas. Det finns i dagens Sverige flera ursprungliga folk och kulturer med mycket lång historia. De folken måste få tillgång till sina historiska marker, där de funnits före nationalstatens bildande.
 • Rennäringslagen ska i grunden förändras. Den positiva särbehandlingen av samisk renskötsel på andra befolkningsgruppers bekostnad måste upphöra och den samiska rennäringens särrättigheter och privilegier ska avskaffas.
 • Den svenska rennäringen ska reformeras från storskalig till småskalig traditionell renskötsel som tar hänsyn till den känsliga fjällmiljön.
 • Överbetningen av för stora renhjordar i hela den svenska fjällkedjan måste upphöra. Stängslen som skär genom stora fjällområden måste monteras ned.
 • Sametinget ska läggas ner, en statlig myndighet baserad på etnicitet hör inte hemma i en riktig demokrati.
 • Vi vill att det byggs upp en lokal förvaltning ”Fjälltinget” för fjällområdet, där hela lokalbefolkningen, alla historiska folkgrupper, deltar på lika villkor utan hänsyn till etnicitet eller näringsverksamhet. Lägg en grund för en demokratisk och hållbar markanvändning och fjällförvaltning.
 • Rennäringsdelegationen ska ombildas till “Fjälldelegationen” och Samefonden ska ombildas till “Fjällfonden”. Verksamheterna ska inkludera samtliga folk och näringar inom berörda områden.
 • Kostnaden per barn i förskolan ska kunna tilldelas vårdnadshavare, eller av dem utsedd barnpassare. Stödet ska vara pensionsgrundande. Det kan ge familjer möjlighet att bo på platser med långt till förskola, men även de som i högre utsträckning vill fostra sina barn själva.
 • Skattemedel från företag, industrifastigheter och naturresurser ska tillfalla berört landskap. Ett landskapsråd hanterar och fördelar medlen.
 • Viktig infrastruktur ska inte ägas till mer än max 49% av utländska bolag. Såsom energiproduktion, elnät, hamnar, gruvor, vägar och andra för landet viktiga samhällsfunktioner.
 • Sverige ska lämna EU och i stället stärka det nordiska samarbetet.
 • Lägg ner Sida och slopa bidragen till FN.
 • Inför krav på svenskt medborgarskap för att rösta i svenska val.
 • Personer med dubbla medborgarskap ska inte tillåtas sitta i riksdagen eller ha befattningar inom statlig förvaltning. Dubbla medborgarskap kan ifrågasätta lojaliteten mot Sverige.
 • Förbjud moskéer och andra symboler för trossamfund med en ideologi som strider mot svensk lag.
 • Krav på kunskaper i svenska för medborgarskap.
 • Storskalig återvandring av migranter som saknar uppehållsskäl och egen försörjning.
 • Förbjud burka och niqab i offentlig miljö enligt dansk modell.