Stadgar för Härjedalspartiet finns att ladda ner som .pdf här

antagna vid årsmöte 2021-02-04

§ 1 Föreningens namn är Härjedalspartiet ideell förening.

§ 2 Föreningens säte är Härjedalens kommun.

§ 3 Ändamål och verksamhet

Föreningen har som grundläggande uppgift att samordna och representera den lokalt förankrade uppfattningen i för bygden viktiga frågor. Därvid är en bred förankring hos bygdens befolkning avgörande. För en positiv framtid i Härjedalens kommun behövs ett starkt lokalsamhälle och varje person behövs i det arbetet.

Härjedalspartiet ska verka

 • för att hela Härjedalens kommun ska kunna leva på likvärdiga villkor
 • genom att bevaka och företräda landsbygdens och småorternas intressen i förhållande till storstäder och centraliseringskrafter
 • genom att i allmänna val företräda människor som stödjer partiets ändamål och syfte
 • genom att arbeta med aktuella politiska frågor i kommunen
 • genom att representanter för föreningen ska vara väl insatta i partiets stadgar, ståndpunkter och program
 • genom att initiera en öppen debatt och aktiviteter kring politiska frågor i kommunen

§ 4 Medlemskap

Rätt till medlemskap i föreningen tillkommer alla enskilda personer samt lokala organisationer som stödjer föreningens stadgar och ändamål enligt §3.

Medlemsavgift för ny medlem ska vara betald senast tre (3) månader före årsmöte för att rösträtt och motionsrätt ska gälla på årsmöte. Medlemsavgift erlagd under årets tre (3) sista månader medför medlemskap även följande år.?

Den som erlagt medlemsavgift för året, är medlem till och med 31 januari nästkommande år, när ny avgift ska vara erlagd för obrutet medlemskap och för att erhålla rösträtt och motionsrätt på årsmötet.

Medlem som inte är folkbokförd i Härjedalens kommun kan sitta i styrelsen.

Om medlem motarbetar föreningens ändamål eller bryter mot föreningens stadgar kan styrelsen besluta om uteslutning. Sådant beslut kan av medlemmen överklagas till nästa ordinarie årsmöte.

§ 5 Medlemsavgifter

Föreningens medlemmar ska betala den avgift som årsmötet bestämt. Bara den som erlagt fastställd avgift för innevarande år räknas som medlem.

Föreningen är betalningsmottagare av offentligt partistöd som är avsett för Härjedalspartiets verksamhet.

§ 6 Beslutande organ

Härjedalspartiets högsta beslutande organ är årsmötet som ska hållas senast under mars månad. Årsmöte kan genomföras fysiskt och/eller digitalt.

Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på årsmöte och medlemsmöte. Rösträtt och motionsrätt vid årsmöte har alla enskilda personmedlemmar enligt §4 som är folkbokförda inom Härjedalens kommun och som är fyllda 15 år vid mötets genomförande.

Tid för årsmötet ska meddelas samtliga medlemmar senast fyra (4) veckor före mötet. Kallelse till årsmöte ska vara utsänt senast två (2) veckor före ordinarie årsmöte och senast en (1) vecka före extra årsmöte.

Handlingar ska finnas tillhanda en (1) vecka före årsmöte.

Motioner till årsmötet ska, för att kunna upptas till behandling, ha kommit in till styrelsen senast tre (3) veckor före årsmötet. Motionerna och styrelsens yttrande över dem och övriga förslag från styrelsen ska sändas ut till medlemmarna senast en (1) vecka före mötet.

Förutom ordinarie årsmöte ska styrelsen sammankalla till minst ett medlemsmöte varje år och medlemmarna ska informeras om partiets verksamhet och de politiska händelserna inom kommunen.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut. Styrelsen består av ordförande och tre (3) till åtta (8) ordinarie ledamöter med en mandattid om två (2) år med växelvis tillsättning samt två (2) till fyra (4) suppleanter med en mandattid om ett (1) år. Samtliga valda ska vara medlemmar.

Revisorer får inte ingå i samma hushåll som ledamot/suppleant i styrelsen.

På konstituerande styrelsemöte beslutas om firmatecknare och övriga ansvarsområden.

Styrelsen har rätt att adjungera annan person vid behov, även icke medlem.

§ 8 Styrelsens möten

Styrelsemöte påkallas av ordförande eller minst två (2) ledamöter.

Minst fyra (4) möten ska genomföras årligen, de kan genomföras fysiskt, via telefon eller digitalt. Protokoll ska föras vid alla möten.

Kallelse med dagordning ska vara ledamöterna tillhanda senast två (2) dagar före möte. Suppleanterna kallas till alla styrelsemöten och har yttranderätt, men ej rösträtt när ordinarie ledamöter är närvarande.

Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av de röstberättigade ledamöterna, eller deras suppleanter, deltar i mötet.

Vid styrelsemöten har medlemmar rätt att närvara.

§ 9 Räkenskaper och revision

Räkenskapsår motsvarar kalenderår.

Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen.

Årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning ska vara revisorerna tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet.

Revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning ska vara avslutad och revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet ska vara inlämnad till styrelsen senast en (1) vecka före årsmötet.

§ 10 Årsmöte

Vid årsmöten har Härjedalspartiets alla medlemmar närvarorätt och yttranderätt, medlemmar boende i Härjedalens kommun har dessutom motionsrätt och rösträtt om medlemsavgiften är erlagd i tid enligt §4. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet. Årsmötet har att besluta om av styrelsen beredda motioner.

Föredragningslista för årsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare, tillika rösträknare för mötet
 3. Beslut om mötet utlysts enligt stadgarna
 4. Fastställande av röstlängd för mötet
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens redovisning av verksamheten och den ekonomiska förvaltningen med resultat- och balansräkning
 7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret och räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 10. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av ordförande på ett (1) år
 12. Val av tre (3) till åtta (8) ordinarie styrelseledamöter på två (2) år
 13. Val av två (2) till fyra (4) styrelsesuppleanter på ett (1) år
 14. Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant på ett (1) år
 15. Val av valberedning, två (2) ledamöter varav en (1) sammankallande
 16. Fastställande av lista till val, punkten tas upp endast valår.
 17. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer
 18. Fastställande av medlemsavgift
 19. Behandling av propositioner och motioner
 20. Övriga ärenden och frågor
 21. Mötets avslutande

§ 11 Beslut vid årsmöte

Beslut får fattas endast i frågor som funnits med i kallelsen till mötet

Omröstning sker öppet. Vid val sker sluten omröstning då så begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning sker.

Röstning med fullmakt godtas inte

Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag enligt stadgarnas § 14 och § 15.

§ 12 Nominering

Styrelsen ska fastställa regler och tidsplan för nomineringsarbetet inför val. Beslut om lista till val fattas av årsmöte.

§ 13 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsens majoritet eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 2/3 av medlemmarna så begär. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

Kallelse, med angivande av tid, plats och motiv för extra årsmöte, ska skickas till medlemmarna senast en (1) vecka före det extra årsmötet.

Extra årsmöte kan hållas tidigast fyra (4) veckor efter ordinarie årsmöte.

§ 14 Stadgeändring

Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Ändringsförslag från medlmemmar ska vara styrelsen tillhanda för utlåtande senast sex (6) veckor före årsmötet. För förslagets antagande fordras två tredjedelars (2/3) majoritet av avgivna röster. Vid lägre röstetal erfordras majoritet på två (2) på varandra följande årsmöten varav minst ett (1) ska vara ordinarie årsmöte. Minst två (2) månader ska förflyta mellan årsmötena.

§ 15 Upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut med majoritet på två (2) på varandra följande årsmöten, varav minst ett (1) ska vara ordinarie. Minst två (2) månader ska förflyta mellan årsmötena. Förslag härom sänds in minst sex (6) veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. Innan föreningen kan upphöra ska bokslut ha upprättats och godkänts av revisorerna. Vid beslutet om upplösning fattar årsmötet även beslut om hur föreningens tillgångar och skulder ska disponeras i överensstämmelse med föreningens syfte.

Mötesordförande                                                Protokollförare                  

P-A Tapper                                                         Tjern Inga Wall

Godkänt via mejl 2021-02-09                                                                                            

Justerare                                                             Justerare

Berit Lindstedt                                                   Tommy Lindstedt

Justerat via mejl 2021-02-08                             Justerat via mejl 2021-02-08

Föreningen Härjedalspartiets stadgar fastställdes vid bildandemötet 2012-03-11.

Föreningen Härjedalspartiet beslutade på extra årsmöte 2017-10-29 att byta namn till Landsbygdspartiet Härjedalen och bli en del av Landsbygdspartiet oberoende.

Stadgarna reviderades i enlighet med Landsbygdspartiets stadgar 2019-01-29 vid årsmöte i Linsell.

Föreningen beslutade på extra årsmöte 2020-08-05 i Linsell att byta tillbaka till namnet Härjedalspartiet och att omgående lämna Landsbygdspartiet oberoende riksorganisation. Återgick då till tidigare stadgar från bildandemötet 2012-03-11.

Härjedalspartiets stadgar reviderades därefter på digitalt årsmöte 2021-02-04.

Härjedalspartiet                   www.harjedalspartiet.org            info@harjedalspartiet.org

c/o Larsson                         070-692 22 64                           org.nr. 802465-0122

Ränningsvallen 305

840 94 Tännäs